Cabecera Activities C mas C

ЦЕЛНИ ГРУПИ НА ПРОЕКТОТ

На YES C+C Проектните активности се прави осврт во две категории: возрасни ученици и ментори.

Alumnos Project Activities
Учениците се возрасни лица кои сакаат да ги зајакнат своите креативни, културни и иновативни вештини, со посебен акцент на поранливите групи како невработените луѓе, жени, слабо-обучени луѓе и др.

 

Менторите се обучувачи кои ќе ги поддржуваат учениците во текот на нивните обуки. За таа цел, тие ќе бидат обучени за методологијата за обука во мобилна акција, која ќе се случи во Мурсиа (Шпанија).

Локални групи за поддршка

На почетокот на проектот, секој партнер ќе создаде Локална група за поддршка во која ќе учествуваат главните регионални и локални страни кои работат во областа на проектната цел. Во овие групи може да се опсегнати создавачи на политиката, универзитети, центри за едукација, организации за поддршка на бизнис, културни здруженија и локални мрежи на уметници, на пример

Тие ќе бидат информирани за имплементацијата на проектот и ќе ги поддржуваат проект-партнерите со обезбедувајќи доток на информации. Исто така ќе бидат главната врска до целните групи на проектот.

Конечно, тие ќе инкорпорираат дел од Интелектуалните аутпути на проектот во нивните професионални активности, со што ќе служат како вектори за ширење на резултатите од проектот во нивните мрежи.

Banner activities

Активности

Интелектуален аутпут 1 – Проценка и профилирање на Алатките.

Создавање алатки кои менторите ќе ги користат за подобро да ги спознаат потребите за обука на учениците, со цел да ги создадат нивните индивидуални обуки.

Менторите ќе ги анализираат профилите на учесниците и ќе создадат персонализирани стратегии за обука, вклучувајќи ги целите кои треба да се остварат, и очекуваните резултати, мониторинг, одговорни личности и персонализиран пат за обука, во согласност со учесникот.

Интелектуален аутпут 2 – Дигитална модуларна наставна програма – Наставни материјали.

Активност 1. Развој на онлајн материјали за обука.

 • Развој на материјалите а секоја од модулите за обука, кои се:
  • Модул 1: Вовед во културниот и креативниот сектор.
  • Module 2: Дигитализација и технолошка иновација.
  • Module 3: Одобрение на културните и креативните проекти.
  • Module 4: Културно и креативно претприемаштво.
  • Module 5: Крос-секционални параметри на креативниот проект
  • Module 6: Финансирање на културните и креативните проекти.
  • Module 7: Конструирање на креативниот проект како бренд.
  • Module 8: Општествената вредност на креативниот проект.

Активност 2. Обука на обучувачите – Упатства за менторите.

 • Создавање на „Упатства за менторите“.
 • • Акцијата за мобилност се состои од состанок на сите 5 обучувачи од секој регион да го дискутираат конечниот методолошки пристап за Упатствата и да ги подготват локалните пилот-постапки со возрасни ученици.

Интелектуален аутпут 3 – Онлајн платформа за обука.

 • Развој на онлајн платформа за имплементација на обуката со возрасни ученици

Имплементација на локалните пилот-акции за тестирање на наставната програма. Ќе засега група од најмалку 25 возрасни ученици во секоја држава.

Logo Erasmus

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This site is registered on wpml.org as a development site.